SIA “Amserv Motors” mājaslapas un tās LEXUS vietnes lietošanas noteikumi

Atverot un lietojot SIA “Amserv Motors” mājaslapu, Jūs bez ierobežojumiem un iebildumiem piekrītat šiem noteikumiem. Tādējādi Jums SIA “Amserv Motors” mājaslapa un tās LEXUS vietne jālieto saskaņā ar šiem noteikumiem un visiem piemērojamajiem likumiem.

Autortiesības © SIA “Amserv Motors”, atsevišķām lapas sadaļām ― Toyota Baltic AS ("TBA")

Saturs

“Amserv Motors” mājaslapas LEXUS vietnē ir informācija par LEXUS produkciju un LEXUS un “Amserv Motors” reklāmas akcijām. Visai šajā mājaslapā publicētajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Šajā lapā pieejamā informācija nav un nevar būt izmantojama vai uzskatāma par informāciju, kas aizstāj informāciju, kuru nodrošina autorizētais LEXUS mazumtirgotājs vai serviss. Šajā interneta lapā esošā informācija nav juridiski saistoša, un tā nav piedāvājums pārdot. Lai arī SIA “Amserv Motors” pastāvīgi cenšas nodrošināt, ka visa šajā interneta lapā esošā informācija ir pareiza, precizitāti garantēt nav iespējams, un SIA “Amserv Motors” neuzņemas atbildību par šajā interneta lapā publicētās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pareizību. Šī interneta lapa un visa tajā esošā informācija tiek nodrošināta tieši tāda, kāda tā ir, un bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas. 
 SIA “Amserv Motors” patur tiesības mainīt informāciju saistībā ar modeļiem, aprīkojumu, specifikācijām un pieejamību jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.

Personas dati / lietotāja sniegtā informācija

Visa personīgā informācija, kuru Jūs sniedzat SIA “Amserv Motors” vai TBA, izmantojot šo interneta vietni, tiks izmantota tikai tam, lai uzlabotu SIA “Amserv Motors” sniegto pakalpojumu kvalitāti, ieskaitot mārketingu. SIA “Amserv Motors” visiem līdzekļiem cenšas nodrošināt personīgās informācijas drošu ievākšanu, pārraidi un uzglabāšanu atbilstoši šo datu specifikai. SIA “Amserv Motors” apņemas šo informāciju nedarīt zināmu trešajām personām (izņemot citas TOYOTA vai LEXUS izplatītāju tīklā esošas organizācijas vai TBA).

Paziņojums par autortiesībām, rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesībām

Uz visu šajā interneta lapā esošo ir attiecināmas rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā interneta lapā esošo informāciju, tekstu, attēlus un grafiku atļauts lietot tikai personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem, un tos aizliegts reproducēt, modificēt, pārraidīt, licencēt vai publicēt (pilnībā vai daļēji) jebkādiem nolūkiem bez SIA “Amserv Motors” iepriekšējas rakstiskas atļaujas (izņemot skatīšanu).

Preču zīmes

Visas šajā interneta lapā esošās preču zīmes, logotipi un servisa zīmes ir Toyota Motor Corporation, TBA, SIA “Amserv Motors” vai trešo personu īpašums. Tās aizliegts lietot, pastāvīgi lejupielādēt, kopēt vai izplatīt jebkādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas Toyota Motor Corporation, TBA, SIA “Amserv Motors” vai attiecīgās trešās personas atļaujas.

Hipersaites

Šajā interneta vietnē var būt hiperteksta saites uz citām interneta lapām, kas ir pilnībā neatkarīgas no šīs lapas. SIA “Amserv Motors”  neuzņemas atbildību un negarantē šādās hiperteksta saitēs vai citās interneta lapās esošās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, un visus riskus saistībā ar jebkuras SIA “Amserv Motors”, “Amserv Grupa” vai LEXUS interneta lapām piesaistītas citas interneta lapas atvēršanu uzņematies Jūs pats.

Atbildības ierobežojums

SIA “Amserv Motors” neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, saistītiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, kuri radušies vai var rasties saistībā ar SIA “Amserv Motors” interneta vietnes atvēršanu vai lietošanu, ieskaitot (bet ne tikai) zudumus vai zaudējumus, kuri radušies, vīrusiem ietekmējot Jūsu datoraprīkojumu, kā arī Jums paļaujoties uz SIA “Amserv Motors” interneta vietnē iegūto informāciju.